Siirry sisältöön

Ohjelma Seinäjoki 4.-5.4.2019

 

 

 

Työpajat torstaina 4.4.2019 klo 15.00-16.30: 

A1. Pedagogisen johtajuuden merkitys ryhmäsensitiivisyyden ja lasten hyvinvoinnin vahvistamisessa: 

Nina Sajaniemi, professori, Itä-Suomen yliopisto

Pedagogisella ryhmäsensitiivisyydellä vahvistetaan lasten vertaissuhteita, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja  osallisuutta.  Tavoitteena on, että lapset kokevat niin suurta  psykologista  ja sosiaalista turvallisuutta, että hyvä olo ja ilo ryhmässä voimistuvat ja kielteiset asiat vaimenevat.  Pedagogisesti johdettu työyhteisö rakentaa ryhmäsensitiivistä toimintakulttuuria, jossa yhteisöllisyys vahvistuu ja kaikki tulevat nähdyksi omana ainutlaatuisena itsenään.

 

A2. Itsensä johtaminen jaksamisen tukena: 

Susanna Kultalahti, tutkijatohtori, Johtamisen akateeminen yksikkö, Vaasan yliopisto

Mitä yhteistä on esimiehillä ja johtajilla sekä lentokoneen matkustajilla?  Molempia kehotetaan laittamaan happinaamari ensin omille kasvoille ennen, kuin voi auttaa muita.  Työpajassa mietitään minkälaisia haasteita varhaiskasvatuksen johtaja kohtaa vuonna 2019 ja miten haasteisiin voi vastata johtamalla itseään. Tervetuloa vertaistuelliseen ja keskustelevaan työpajaan, jossa voit tuulettaa ajatuksia ja saada voimaa verkostosta.

 

A3. Hyvinvoinnin johtaminen hanketyön kautta: 

Johanna Vieri, varhaiskasvatuksen aluejohtaja, hankekoordinaattori, Seinäjoki  & Piia Taurula, varhaiskasvatuksen opettaja, liikuntalähetti, Seinäjoki

Miten voidaan tukea päiväkodin johtajien, henkilökunnan, lasten ja perheiden hyvinvointia hanketyön kautta? Kurkistus Porukalla liikkeelle! ja muiden Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksen hankkeisiin hyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta. Hankekoordinaattori ja liikuntalähetti kertovat, miten erilaisten hankkeiden kautta aloitettua toimintaa johdetaan ja juurrutetaan osaksi toimintakulttuuria. Tule kuulemaan ja keskustelemaan erilaisista toimintamalleista sekä kokemuksista hankkeiden vaikutuksesta hyvinvoinnin lisäämisessä. Paja sisältää vetreyttävää taukoliikkumista.

 

A4. SAK-ajan johtaminen: 

Sanni Kahila, projektitutkija, Itä-Suomen yliopistoJohanna Heikka, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto  & Eeva Hujala, emer. professori, Tampereen yliopisto

Uudistunut varhaiskasvatuslaki on tuonut varhaiskasvatuksen opettajille ja päiväkodin johtajille uusia velvollisuuksia. Suunnitelmallisuuden merkitystä korostetaan entisestään ja uuden määräyksen mukaan noin 5 tuntia, on varattava suunnittelulle, arvioinnille ja kehittämistyölle. Miten SAK-aika on kunnissa otettu vastaan ja miten sen toteutuminen on järjestetty? Millaisia haasteita SAK-aikaan liittyen on kohdattu ja millaisin toimenpitein nämä ongelmakohdat on ratkaistu? Mitä uudet vaatimukset ovat edellyttäneet johtajuudelta?  Ja ennen kaikkea, millainen vaikutus  SAK-ajalla on henkilöstön hyvinvointiin, entä pedagogiikan laatuun?  Tässä työpajassa näihin kysymyksiin, onnistumisen kokemuksiin ja kohdattuihin kompastuskiviin pureudutaan kentältä kerätyn tiedon ja yhteisen keskustelun äärellä.

 

A5. Healthy Kids of Seinäjoki kehitys- ja oppimisalusta – hyvinvointijohtamisen uusia innovaatioita: 

Ulla Frantti-Malinen, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori, Seinäjoki

Vuonna 2018 käynnistynyt Healthy Kids of Seinäjoki (HKS) kehitysalusta tähtää lasten ja perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Kehitysalustan juuret ovat Seinäjoen kaupungin Lihavuus laskuun -ohjelmassa 2013-2020, jossa pyritään vähentämään lasten ja nuorten lihavuutta ja lihavuuteen liittyviä sairauksia aikuisuudessa. Kehitysalustassa on kyse kaupungin hyvinvointijohtamisesta ja Health in All Policies toiminnasta.

 

A6. Esimiestyö työhyvinvoinnin perustana: 

Katja Ekman, projektitutkija, Vaasan yliopisto, johtamisen laitos

Tässä osallistavassa työpajassa käsitellään esimiestyön merkitystä työhyvinvoinnille. Miten hyvällä esimiestyöllä tuotetaan hyvinvointia? Miten voit esimiehenä kehittää työyhteisösi hyvinvointia? Yhdessä pohtien ja vertaisoppien keskustellaan hyvinvoinnin johtamisesta alati muuttuvassa toimintaympäristössä, jaetaan konkreettisia käytäntöjä sekä arvioidaan hyvinvoinnin johtamisen haasteita ja mahdollisuuksia.

 

A7. Pedagoginen vierailu Satulinnaan: Ilmiöpohjaisia oppimiskokonaisuuksia tukeva pedagoginen johtaminen ja tilasuunnittelu: 

Marika Horila, päiväkodin johtaja, hankekoordinaattori, Seinäjoki

Satulinna on uusia vasunmukaisia ja pedagogisia toimintatapoja innokkaasti kehittävä päiväkoti, joka koordinoi useita Seinäjoen varhaiskasvatuksessa toteutettavia hankkeita.  Satulinnassa toimitaan kahden kasvattajan tiimeissä talon kaikkia teemoitettuja tiloja hyödyntäen.   Päiväkoti on yhteisöllinen, joten ryhmillä ei, aivan pienimpiä lapsia lukuun ottamatta, ole omia ryhmätiloja.  Tilat ryhmien esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen toteuttamiseen varataan viikoittain tilavaraustaululta. Päiväkodin tilat on suunniteltu käyttäjälähtöisesti moduulimallisiksi, joten tiloissa on helppo toteuttaa ilmiöpohjaisia oppimiskokonaisuuksia.

 

A8. Pedagoginen vierailu Ylinen-Yritys taide- ja kulttuuripäiväkotiin: 

Kirsi-Maria Oivanen, aluejohtaja, Seinäjoki & Reetta Pellonpää, päiväkodin johtaja, Seinäjoki

Ylinen-Yritys on taide- ja kulttuuripäiväkoti, jossa lasten hyvinvointia tuetaan taiteen ja kulttuurin keinoin. Taituri (Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksen taidetoimintamalli) luo pohjan Seinäjoen koulujen Kulttuurimatkalle. Taituri ja Kulttuurimatka muodostavat yhdessä Seinäjoen kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelman. Taituri kuuluu varhaiskasvatuksen, taiteen ja kulttuurin toimialoja ylittävään yhteistyöhön. Taidetoimintamalli muodostaa kokonaisuuden, jossa varhaiskasvattajista koulutetaan taitureita, järjestetään taidevierailuja, yhteisiä ja yksittäisiä projekteja ja koulutuksia, konsultaatioita sekä käytännön mallintamista. Koulutusten osa-alueita ovat draama, musiikki, tanssi, sanataide, visuaaliset taiteet sekä arkkitehtuuri.

Taiturin ideologian, pedagogiikan sekä taiteellisen toiminnan tarkoituksena on etsiä, kehittää ja tutkia luovalla prosessilla uusia ja monipuolisia mahdollisuuksia lasten hyvinvoinnin tukemiseen taiteen ja kulttuurin keinoin. Ideologia ja pedagogiikka taidemenetelmineen on suunniteltu siten, että ne tukevat varhaiskasvatuslain mukaisia sisällöllisiä tavoitteita, valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuvaa lapsilähtöistä toimintamallia sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Taituriin kuuluu myös integrointi koulutus- ja varhaiskasvatussuunnitelmiin.

 

A9. Matkalla positiiviseen johtajuuteen – työn iloa!

Päivi Pesonen, päiväkodin johtaja, Seinäjoki

Työpajassa käsitellään positiivista johtajuutta ja hyvinvoinnin johtamista sekä tutkimustiedon näkökulmasta että arjen esimerkein päiväkodin johtajan silmin. Työpajan tarkoituksena on antaa osallistujille käytännön työkaluja hyvinvoinnin johtamiseen omilla työpaikoillaan. Työntekijöiden hyvinvointi on laadukkaan pedagogiikan kivijalka. Jaamme yhteisiä kokemuksia keskustellen ja toisiltamme oppien.

 

 

Työpajat perjantaina 5.4.2019 klo 9.00-10.30:

B1. Sillon, kun työ tuntuu sydämessä” – Yhteenkuuluvuus ja hyvinvoinnin johtaminen varhaiskasvatuksessa: 

Jaana Juutinen, KT, tutkijatohtori, Oulun yliopisto

Tässä työpajassa avataan näkökulmia yhteenkuuluvuuden ilmiön rakentumiseen päiväkotiarjen monimuotoisissa suhteissa. Työpajassa pohditaan tunteita, sekä lasten että kasvattajien, ja työstetään näkökulmia siihen, kuinka varhaiskasvatuksen arjessa yhteenkuuluvuus näyttäytyy osana kaikkien hyvinvointia ja näin ollen myös osana johtajuutta.

 

B2. Matkalla positiiviseen johtajuuteen – työn iloa!

Päivi Pesonen, päiväkodin johtaja, Seinäjoki

Työpajassa käsitellään positiivista johtajuutta ja hyvinvoinnin johtamista sekä tutkimustiedon näkökulmasta että arjen esimerkein päiväkodin johtajan silmin. Työpajan tarkoituksena on antaa osallistujille käytännön työkaluja hyvinvoinnin johtamiseen omilla työpaikoillaan. Työntekijöiden hyvinvointi on laadukkaan pedagogiikan kivijalka. Jaamme yhteisiä kokemuksia keskustellen ja toisiltamme oppien.

 

B3.  Ilmiöpohjaisia oppimiskokonaisuuksia tukeva pedagoginen johtaminen ja tilasuunnittelu: 

Marika Horila, päiväkodin johtaja, hankekoordinaattori, Seinäjoki

Työpajassa perehdytään varhaiskasvatuksen käyttäjälähtöiseen ja ilmiöpohjaiseen tilasuunnitteluun ja sen työhyvinvointia tuottavaan vaikutukseen arjessa.  Samalla perehdytään myös johtamismenetelmiin, jotka edistävät varhaiskasvatushenkilöstön sitoutumista uuteen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja ilmiöpohjaiseen toimintatapaan.  Hyvinvointi kumpuaa onnistumisista ja oman vasuosaamisen kehittymisestä.

 

B4.  Nähdä toisin taiteen keinoin – Varhaiskasvatus muutoksen keskellä: 

Anne Lähdesmäki, kulttuuripedagogi, Seinäjoki & Virpi Timonen, kuvataideopettaja, Seinäjoki

Työpajassa pyritään avaamaan erilaisia näkökulmia varhaiskasvatuksen arkeen, vahvistamaan yksiköissä yhteisiin asioihin sitoutumista sekä herättämään ajatuksia uusien asioiden vastaanottamiseen avoimena, uteliaana sekä kepein mielin.  Lähtökohtana on, että taiteet ja varhaiskasvatussuunnitelma kulkevat käsi kädessä kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia.

 

B5. Hyvinvoinnin johtaminen varhaiskasvatuksessa: 

Mari Naumanen, varhaiskasvatuksen vastaava, Liperi & Sari Miinalainen, varhaiskasvatuksen vastaava, Liperi

Tässä työpajassa keskustellaan hyvinvoinnin johtamisesta varhaisen tuen näkökulmasta. Pajassa käsitellään Liperin kunnassa käynnissä olevaa varhaisen tuen toteuttamisen mallia, jossa varhaiskasvatuksen hyvinvointipedagogi työskentelee lasten ja perheiden tukena.

 

B6. Osaamisen johtaminen: sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa: 

Nea Alasaari, FM, Tasa-arvoinen päiväkoti -hanke

Mikä tekee varhaiskasvatuksesta sukupuolisensitiivistä? Miten saat tietoa varhaiskasvatuksen arjen tasa-arvoisuudesta? Kuinka tukea johtamisella sukupuolisensitiivisen kasvatuksen toteutumista?  Työpajassa saat työkaluja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sukupuolisensitiivisyyttä koskevien kirjausten toteuttamiseen, seurantaan ja kasvatuksen tasa-arvon kehittämiseen. Pääset pohtimaan kollegoidesi kanssa, mitä sukupuolisensitiivisyyden toteutuminen vaatii johtajuudelta. Saat ideoita johtajana prosessin kehittämiseen myönteisen kohtaamisen ja osallistamisen kautta.

 

B7. Pedagoginen vierailu Honkakylän varhaiskasvatuskeskukseen: Varhaiskasvatuskeskuksessa lapsi saa olla lapsi – tavoitteena ehjä kasvun ja oppimisen polku: 

Jari Jaskari, perusopetusjohtaja, Seinäjoki, Mari Koski-Aho, varhaiskasvatuksen aluejohtaja, Seinäjoki, Kirsi Lilja, Haapaluoman varhaiskasvatuskeskuksen vastuuopettaja, Seinäjoki & Pirita Hakoneva, Honkakylän varhaiskasvatuskeskuksen johtaja, Seinäjoki

Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuskeskuksella tarkoitetaan 0–9-vuotiaiden lasten varhaiskasvatus- ja perusopetusyksikköä. Toimintamalli mahdollistaa pienten lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen toteuttamisen kokonaisuutena ja jatkumona. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteisvastuullisesti koko henkilökunnan kesken, johon kuuluu ruokahuollon sekä varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Varhaiskasvatuskeskus on hyvä esimerkki varhaiskasvatuksen ja koulun sujuvasta yhteistyöstä. Johtamismalli poikkeaa totutusta, koska  vaka  toimii sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen alaisuudessa.

Varhaiskasvatuskeskuksessa voivat hyvin sekä lapset että työntekijät. Jokainen työntekijä saa vaikuttaa ja jokaisen vahvuuksia pystytään hyödyntämään. Lapset toimivat yhdessä erilaisilla kokoonpanoilla ja heidät pystytään huomioimaan yksilöinä paremmin oman tason mukaan, esimerkiksi viisivuotias voi olla mukana ekaluokan tunnilla tai tokaluokkalainen voi leikkiä. Isot ovat esimerkkinä pienemmille ja oppivat huomioimaan myös pienempiään. Vakassa kaikki lapset saavat vielä leikkiä ja olla aidosti lapsia.

Työpajassa pääsette kuulemaan tarkemmin toiminnastamme ja tutustumaan konkreettisesti toiseen varhaiskasvatuskeskukseen.  Pajassa pääsee myös pohtimaan ja ideoimaan voisiko tästä saada jotain uutta ideaa myös omaan kuntaanne.

 

B8. Pedagoginen vierailu Taikaan: Hyvinvointi ja johtaminen vuorohoitoyksikössä: 

Tarja Louhiranta, päiväkodin johtaja, Seinäjoki

Taika päiväkoti on 2018 käyttöönotettu, uusi päiväkoti, johon on keskitetty koko Seinäjoen kaupungin vuorohoito. Toimimme pienryhmissä ja lapsilähtöisesti kuudella eri kotialueella. Vuorohoitoryhmässä lapset ovat iältään 9kk–6-vuotiaita. Miten sujuu vuoropäiväkodissa 65 työntekijän johtaminen ja kaikkien hyvinvoinnista huolehtiminen. Tule kuulemaan ja tutustumaan päiväkotiimme!

 

B9. Pedagogisen johtajuuden merkitys ryhmäsensitiivisyyden ja lasten hyvinvoinnin vahvistamisessa: 

Nina Sajaniemi, professori, Itä-Suomen yliopisto

Pedagogisella ryhmäsensitiivisyydellä vahvistetaan lasten vertaissuhteita, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja  osallisuutta.  Tavoitteena on, että lapset kokevat niin suurta  psykologista  ja sosiaalista turvallisuutta, että hyvä olo ja ilo ryhmässä voimistuvat ja kielteiset asiat vaimenevat.  Pedagogisesti johdettu työyhteisö rakentaa ryhmäsensitiivistä toimintakulttuuria, jossa yhteisöllisyys vahvistuu ja kaikki tulevat nähdyksi omana ainutlaatuisena itsenään.